جدول قیمت تعرفه ها به شرج زیر است

کارآفرین

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان
تومان 2999 ماهیانه
سفارش دهید

کسب و کار پیشرفته

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان
تومان 3999 ماهیانه
سفارش دهید

کارآفرین

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان
تومان 2999 ماهیانه
سفارش دهید

کسب و کار پیشرفته

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان
تومان 4999 ماهیانه
سفارش دهید

جدول قیمت تعرفه ها به شرح زیر است

تومان 49.99

پلن ابتدایی

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
Buy Now
$ 69.99

Starter Plan

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
Buy Now
$ 99.99

Starter Plan

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
Buy Now
$ 99.99

Starter Plan

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
Buy Now